Home
×

Armenian
Armenian

Kurdish
KurdishADD
Compare
X
Armenian
X
Kurdish

Armenian vs Kurdish

Add ⊕
1 Countries
1.1 Countries
Armenian Highland
Iraq, Kurdistan
1.2 Total No. Of Countries
Spanish
1
Rank: 14 (Overall)
2
Rank: 13 (Overall)
Bhojpuri
ADD ⊕
1.3 National Language
Armenia, Nagorno-Karabakh Republic
Azerbaijan, Georgia, Iran, Iraq, Syria, Turkey
1.4 Second Language
Not spoken in any of the countries
Not spoken in any of the countries
1.5 Speaking Continents
Asia, Europe
Middle East
1.6 Minority Language
Cyprus, Hungary, Iraq, Poland, Romania, Ukraine
Not spoken in any of the countries
1.7 Regulated By
Armenian National Academy of Sciences
Not Available
1.8 Interesting Facts
  • The first language into which Bible was translated is Armenian.
  • Christianity was recognized as a national religion in 301 by Armenia Country.
  • The vocabulary in Kurdish is of Iranian origin.
  • In the middle East, Kurdish is the fourth largest ethnic group.
1.9 Similar To
Greek
Farsi Language
1.10 Derived From
Not Available
Not Available
2 Alphabets
2.1 Alphabets in
2.2 Alphabets
Tamil
38
Rank: 20 (Overall)
33
Rank: 15 (Overall)
Irish
ADD ⊕
2.3 Phonology
2.3.1 How Many Vowels
Thai
6
Rank: 3 (Overall)
8
Rank: 5 (Overall)
Hebrew
ADD ⊕
2.3.2 How Many Consonants
Hmong
32
Rank: 22 (Overall)
29
Rank: 19 (Overall)
German
ADD ⊕
2.4 Scripts
Armenian manuscript
Arabic, Cyrillic, Latin
2.5 Writing Direction
Left-To-Right, Horizontal
Right-To-Left, Horizontal
2.6 Hard to Learn
2.6.1 Language Levels
Armenian
12
Rank: 9 (Overall)
4
Rank: 3 (Overall)
Bengali
ADD ⊕
2.6.2 Time Taken to Learn
Chinese
44 weeks
Rank: 11 (Overall)
4 weeks
Rank: 2 (Overall)
Cebuano
ADD ⊕
3 Greetings
3.1 Hello
Բարեւ (Barev)
Silaw
3.2 Thank You
Շնորհակալություն (Shnorhakalut’yun)
Sipas
3.3 How Are You?
Ինչպես եք դուք? (Inch’pes yek’ duk’)
Tu çawa yî?
3.4 Good Night
Բարի գիշեր (Bari gisher)
Şev xweş
3.5 Good Evening
Բարի երեկո (Bari yereko)
Evare baş
3.6 Good Afternoon
Բարի օր (Bari or)
Nee-wa-rowt bash
3.7 Good Morning
Բարի լույս (Bari luys)
Bayanit bash
3.8 Please
Խնդրում եմ (Khndrum yem)
Bê zehmet
3.9 Sorry
կներեք (knerek’)
Bibûre
3.10 Bye
Ց'տեսություն
Be xêr çî
3.11 I Love You
Ես սիրում եմ քեզ (Yes sirum yem k’yez)
Ez te hez dikem
3.12 Excuse Me
Ներեցեք ինձ (Nerets’yek’ indz)
Bê zehmet
4 Dialects
4.1 Dialect 1
Eastern Armenian
Northern Kurdish
4.1.1 Where They Speak
Armenia, Armenian Highland, Georgia, Iran, Nagorno-Karabakh Republic, Turkey
northern Iraq, northern Syria, northwest Iran, southeast Turkey
4.1.2 How Many People Speak
Chinese
Not Available
Rank: N/A (Overall)
20,000,000.00
Rank: 10 (Overall)
Macedonian
ADD ⊕
4.2 Dialect 2
Western Armenian
Central Kurdish
4.2.1 Where They Speak
Armenian Highland, Cilicia, Lebanon, Syria, Turkey
Iraq, Kurdistan Province of western Iran
4.2.2 How Many People Speak
Chinese
Not Available
Rank: N/A (Overall)
5,000,000.00
Rank: 14 (Overall)
Dzongkha
ADD ⊕
4.3 Dialect 3
Not Applicable
Southern Kurdish
4.3.1 Where They Speak
Not Applicable
Eastern Iraq
4.3.2 How Many People Speak
Swedish
Not Available
Rank: N/A (Overall)
3,000,000.00
Rank: 12 (Overall)
Romanian
ADD ⊕
4.4 Total No. Of Dialects
English
2
Rank: 2 (Overall)
3
Rank: 3 (Overall)
Sanskrit
ADD ⊕
5 How Many People Speak
5.1 How Many People Speak?
English
6.00 million
Rank: 67 (Overall)
28.00 million
Rank: 38 (Overall)
Abkhaz
ADD ⊕
5.2 Speaking Population
Croatian
Not Available
Rank: N/A (Overall)
0.31 %
Rank: 39 (Overall)
Xhosa
ADD ⊕
5.3 Native Speakers
Chinese
6.00 million
Rank: 60 (Overall)
21.00 million
Rank: 36 (Overall)
Abkhaz
ADD ⊕
5.3.1 Second Language Speakers
English
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Finnish
ADD ⊕
5.3.2 Native Name
Հայերէն (Hayeren)
Kurdí / کوردی / к’öрди
5.3.3 Alternative Names
Armjanski Yazyk, Ena, Ermeni Dili, Ermenice, Somkhuri
Not Available
5.3.4 French Name
arménien
kurde
5.3.5 German Name
Armenisch
Kurdisch
5.4 Pronunciation
[hɑjɛˈɾɛn]
Not Available
5.5 Ethnicity
Armenians
Kurds
6 History
6.1 Origin
late 5th century
16th century CE
6.2 Language Family
Indo-European Family
Indo-European Family
6.2.1 Subgroup
Not Available
Indo-Iranian
6.2.2 Branch
Not Available
Not Available
6.3 Language Forms
6.3.1 Early Forms
Proto-Armenian, Classical Armenian, Middle Armenian, Armenian
Not Available
6.3.2 Standard Forms
Eastern Armenian, Western Armenian
Kurdish
6.3.3 Language Position
Georgian
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Chinese
ADD ⊕
6.3.4 Signed Forms
Not Available
Not Available
6.4 Scope
Individual
Macrolanguage
7 Code
7.1 ISO 639 1
hy
ku
7.2 ISO 639 2
7.2.1 ISO 639 2/T
hye
kur
7.2.2 ISO 639 2/B
arm
kur
7.3 ISO 639 3
hye
kur
7.4 ISO 639 6
Not Available
Not Available
7.5 Glottocode
arme1241
kurd1259
7.6 Linguasphere
57-AAA-a
58-AAA-a
7.7 Types of Language
7.7.1 Language Type
Not Available
Living
7.7.2 Language Linguistic Typology
Subject-Object-Verb
Subject-Object-Verb
7.7.3 Language Morphological Typology
Agglutinative, Synthetic
Not Available

Armenian vs Kurdish Speaking Countries

There are plenty of languages spoken around the world. Every country has its own official language. Compare Armenian vs Kurdish speaking countries, so that you will have total count of countries that speak Armenian or Kurdish language.

  • Armenian is spoken as a national language in: Armenia, Nagorno-Karabakh Republic.
  • Kurdish is spoken as a national language in: Azerbaijan, Georgia, Iran, Iraq, Syria, Turkey.

You will also get to know the continents where Armenian and Kurdish speaking countries lie. Based on the number of people that speak these languages, the position of Armenian language is not available and position of Kurdish language is not available. Find all the information about these languages on Armenian and Kurdish.

Armenian and Kurdish Language History

Comparison of Armenian vs Kurdish language history gives us differences between origin of Armenian and Kurdish language. History of Armenian language states that this language originated in late 5th century whereas history of Kurdish language states that this language originated in 16th century CE. Family of the language also forms a part of history of that language. More on language families of these languages can be found out on Armenian and Kurdish Language History.

Armenian and Kurdish Greetings

People around the world use different languages to interact with each other. Even if we cannot communicate fluently in any language, it will always be beneficial to know about some of the common greetings or phrases from that language. This is where Armenian and Kurdish greetings helps you to understand basic phrases in Armenian and Kurdish language. Armenian word for "Hello" is Բարեւ (Barev) or Kurdish word for "Thank You" is Sipas. Find more of such common Armenian Greetings and Kurdish Greetings. These greetings will help you to be more confident when conversing with natives that speak these languages.

Armenian vs Kurdish Difficulty

The Armenian vs Kurdish difficulty level basically depends on the number of Armenian Alphabets and Kurdish Alphabets. Also the number of vowels and consonants in the language plays an important role in deciding the difficulty level of that language. The important points to be considered when we compare Armenian and Kurdish are the origin, speaking countries, language family, different greetings, speaking population of these languages. Want to know in Armenian and Kurdish, which language is harder to learn? Time required to learn Armenian is 44 weeks while to learn Kurdish time required is 4 weeks.

Let Others Know
×