Home
×

Armenian
Armenian
ADD
Compare

Armenian Greetings

Add ⊕
1 Greetings
1.1 Hello
Բարեւ (Barev)
1.2 Thank You
Շնորհակալություն (Shnorhakalut’yun)
1.3 How Are You?
Ինչպես եք դուք? (Inch’pes yek’ duk’)
1.4 Good Night
Բարի գիշեր (Bari gisher)
1.5 Good Evening
Բարի երեկո (Bari yereko)
1.6 Good Afternoon
Բարի օր (Bari or)
1.7 Good Morning
Բարի լույս (Bari luys)
1.8 Please
Խնդրում եմ (Khndrum yem)
1.9 Sorry
կներեք (knerek’)
1.10 Bye
Ց'տեսություն
1.11 I Love You
Ես սիրում եմ քեզ (Yes sirum yem k’yez)
1.12 Excuse Me
Ներեցեք ինձ (Nerets’yek’ indz)

How to say Hello in Armenian Language

When you land up in the places where you don’t know the local language then it’s difficult to communicate. You should at least know how to say hello in Armenian language to begin conversion. A very basic Armenian greeting is hello. It's fun to compare Armenian vs Spanish greetings

Hello in Armenian language is Բարեւ (Barev). It’s interesting to learn different Armenian greetings. Hello is the Armenian greeting which is suitable in any formal or informal situation. Here you can also check more About Armenian Language.

Learn How to say Thank you and Sorry in Armenian

In any language it’s important to learn how to say thank you and sorry in Armenian. Find some common phrases in Best Languages to Learn below. Thank you in Armenian is Շնորհակալություն (Shnorhakalut’yun) and Sorry in Armenian is կներեք (knerek’). Armenian greetings such as thank you and sorry are used in formal situations.

Good Morning & Good Night in Armenian

Want to wish Good Morning & Good Night in Armenian? The Armenian greetings like “Good Morning” or “Good Night” are useful to impress or catch attention of anyone around you. By using Armenian greetings, we are showing respect to others in a very efficient way. Good Morning in Armenian is Բարի լույս (Bari luys) and Good Night in Armenian is Բարի գիշեր (Bari gisher). To know more on similar greetings in other languages check Armenian vs Chinese, Armenian vs Spanish, Armenian vs French.

Bye in Armenian

Get to know here what is bye in Armenian. Bye in Armenian language is Ց'տեսություն. In some languages, they say bye and in some they say good-bye.

Other Armenian Greetings

Armenian greetings help to communicate in different places at various situations. Here are some other Armenian greetings which will be useful while communicating in Armenian.

  • How are you in Armenian is Ինչպես եք դուք? (Inch’pes yek’ duk’).
  • Please in Armenian is Խնդրում եմ (Khndrum yem).
  • Good Afternoon in Armenian is Բարի օր (Bari or).
  • Good Night in Armenian is Բարի գիշեր (Bari gisher).
  • I Love you in Armenian is Ես սիրում եմ քեզ (Yes sirum yem k’yez).
  • Excuse me in Armenian is Ներեցեք ինձ (Nerets’yek’ indz).