Home
×

Thai
Thai

Punjabi
PunjabiADD
Compare
X
Thai
X
Punjabi

Thai greetings vs Punjabi greetings

Add ⊕
1 Greetings
1.1 Hello
สวัสดี (S̄wạs̄dī)
ਨਮਸਕਾਰ (namaskar)
1.2 Thank You
ขอบคุณ (K̄hxbkhuṇ)
ਸ਼ੁਕਰੀਆ (shukrīā)
1.3 How Are You?
คุณเป็นอย่างไร? (Khuṇ pĕn xỳāngrị?)
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? (tuhāḍā kī hāl he?)
1.4 Good Night
นอนหลับฝันดี (Nxn h̄lạb f̄ạn dī)
ਸ਼ੁੱਭ ਰਾਤਰੀ (shubh rātri)
1.5 Good Evening
สวัสดี (S̄wạs̄dī)
ਸਤ ਸੀ੍ ਅਕਾਲ (Sat sri akaal)
1.6 Good Afternoon
สวัสดีตอนบ่าย (S̄wạs̄dī txn b̀āy)
ਨਮਸਕਾਰ (Namasakāra)
1.7 Good Morning
อรุณสวัสดิ์ (Xruṇ s̄wạs̄di̒)
ਸਤ ਸੀ੍ ਅਕਾਲ (Sat sri akaal)
1.8 Please
โปรด (Pord)
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (kirpā karkē)
1.9 Sorry
ขอโทษ (K̄hxthos̄ʹ)
ਖਿਮਾ/ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਜੀ। (kimā)
1.10 Bye
ลาก่อน (Lā k̀xn)
ਫਿਰ ਮਿਲਾੰਗੇ (Fair milaange)
1.11 I Love You
ผมรักคุณ (P̄hm rạk khuṇ)
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। (mẽ tenū̃ piār kardā hā̃)
1.12 Excuse Me
ขอโทษ (K̄hxthos̄ʹ)
ਵੇਖੋ ਜੀ। (vēkhō jī)

Greetings in Thai and Punjabi

Thai greetings vs Punjabi Greetings help you to learn some formal and informal phrases that are useful in Thai and Punjabi speaking countries.Learning few basic greetings in Thai and Punjabi helps to make good impression on people and also makes us feel confident. You can also learn Thai vs Punjabi alphabets.

Please in Thai and Punjabi

When you want to request someone for something then it is necessary to say please. But if you don't know how to say please in Thai and Punjabi then it disappointing. So, Thai Greetings vs Punjabi greetings helps us to learn please in Thai and Punjabi language.

  • Please in Thai : โปรด (Pord).
  • Please in Punjabi : ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (kirpā karkē).

In some situations, if you need to apologize then Thai greetings vs Punjabi greetings provides to say sorry in Thai and Punjabi language.

  • Sorry in Thai : ขอโทษ (K̄hxthos̄ʹ).
  • Sorry in Punjabi : ਖਿਮਾ/ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਜੀ। (kimā).

You can also learn useful phrases of Best Languages to Learn.

How are you in Thai and Punjabi

After you say hello to someone then you will want to ask how are you? And if you wish to know what's how are you in Thai and Punjabi then Thai greetings vs Punjabi greetings helps you.

  • How are you in Thai is คุณเป็นอย่างไร? (Khuṇ pĕn xỳāngrị?).
  • How are you in Punjabi is ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? (tuhāḍā kī hāl he?).

Even though greetings remain same in almost all the dialects of the language, their pronunciations and accents vary from each dialect to dialect. Know more about such dialects on Thai vs Punjabi Dialects.

Other Thai and Punjabi Greetings

Are you finding few more Thai greetings vs Punjabi greetings? So let's compare other Thai and Punjabi greetings.

  • Good Morning in Thai is อรุณสวัสดิ์ (Xruṇ s̄wạs̄di̒).
  • Good Night in Thai is นอนหลับฝันดี (Nxn h̄lạb f̄ạn dī).
  • Good Morning in Punjabi is ਸਤ ਸੀ੍ ਅਕਾਲ (Sat sri akaal).
  • Good Night in Punjabi is ਸ਼ੁੱਭ ਰਾਤਰੀ (shubh rātri).

Let Others Know
×