Home
×

Oromo
Oromo

Uzbek
UzbekADD
Compare
X
Oromo
X
Uzbek

How many people speak Oromo and Uzbek?

Add ⊕
1 How Many People Speak
1.1 How Many People Speak?
English speakin..
25.00 million
Rank: 40 (Overall)
25.00 million
Rank: 40 (Overall)
Abkhaz speaking population
ADD ⊕
1.2 Speaking Population
Croatian speaki..
0.36 %
Rank: 36 (Overall)
0.39 %
Rank: 34 (Overall)
Xhosa speaking population
ADD ⊕
1.3 Native Speakers
Chinese speakin..
24.00 million
Rank: 33 (Overall)
26.00 million
Rank: 31 (Overall)
Abkhaz speaking population
ADD ⊕
1.3.1 Second Language Speakers
English speakin..
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Finnish speaking population
ADD ⊕
1.3.2 Native Name
Afaan Oromo
أۇزبېك ﺗﻴﻠی o'zbek tili ўзбек тили (o‘zbek tili)
1.3.3 Alternative Names
Afaan Oromoo
Annamese, Ching, Gin, Jing, Kinh, Viet
1.3.4 French Name
galla
ouszbek
1.3.5 German Name
Galla-Sprache
Usbekisch
1.4 Pronunciation
Not Available
Not Available
1.5 Ethnicity
Oromos
Uzbek

Oromo vs Uzbek Speaking Population

Under how many people speak Oromo and Uzbek, you will get to compare Oromo vs Uzbek speaking population. How many people speak Oromo and Uzbek gives you the number of people speaking Oromo and Uzbek in terms of percentage and millions. Worldwide, the number of people speaking Oromo language is 25.00 million and number of people speaking Uzbek language is 25.00 million. Find the list of widely spoken languages on Most Spoken Languages. Percentage wise, speaking population of Oromo is 0.36 % and speaking population of Uzbek is 0.39 %. For more detailed difference check out Oromo vs Uzbek.

Oromo native speakers vs Uzbek native speakers

How many people speak Oromo and Uzbek languages tells about Oromo native speakers vs Uzbek native speakers. The native language is also known as first language. Total 24.00 million people speak Oromo as native language while 26.00 million people speak Uzbek as native language. You can also go to Oromo vs Uzbek Dialects and find the total number of dialects in Oromo and Uzbek language. In some regions, Oromo and Uzbek languages are used as second language. No estimate of people speaking Oromo as second language and no estimate of people speaking Uzbek as second language.

Native Names of Oromo and Uzbek

Native names are used in the Oromo and Uzbek Speaking Countries. Both Oromo and Uzbek languages have their own native names.Under how many people speak Oromo and Uzbek you will get to know the native names of Oromo and Uzbek languages. The native name of Oromo is Afaan Oromo and native name of Uzbek is أۇزبېك ﺗﻴﻠی o'zbek tili ўзбек тили (o‘zbek tili). The alternative names of Oromo and Uzbek languages are as follows:

  • Oromo alternative names are: Afaan Oromoo
  • Uzbek alternative names are: Annamese, Ching, Gin, Jing, Kinh, Viet

The French name of Oromo is galla whereas German name of Oromo is Galla-Sprache. The German name of Uzbek is Usbekisch whereas French name of Uzbek is galla.