Home
×

Oriya
Oriya

Sindhi
SindhiADD
Compare
X
Oriya
X
Sindhi

How many people speak Oriya and Sindhi?

Add ⊕
1 How Many People Speak
1.1 How Many People Speak?
English speakin..
33.00 million
Rank: 34 (Overall)
29.00 million
Rank: 37 (Overall)
Abkhaz speaking population
ADD ⊕
1.2 Speaking Population
Croatian speaki..
0.50 %
Rank: 29 (Overall)
0.39 %
Rank: 34 (Overall)
Xhosa speaking population
ADD ⊕
1.3 Native Speakers
Chinese speakin..
33.00 million
Rank: 28 (Overall)
25.00 million
Rank: 32 (Overall)
Abkhaz speaking population
ADD ⊕
1.3.1 Second Language Speakers
English speakin..
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Finnish speaking population
ADD ⊕
1.3.2 Native Name
ଓଡ଼ିଆ (ōṛiyā)
Not Available
1.3.3 Alternative Names
Odisha, Odri, Odrum, Oliya, Uriya, Utkali, Vadiya, Yudhia
Not Available
1.3.4 French Name
oriya
sindhi
1.3.5 German Name
Oriya-Sprache
Sindhi-Sprache
1.4 Pronunciation
[ˈoɽia]
Not Available
1.5 Ethnicity
Odias
Not Available

Oriya vs Sindhi Speaking Population

Under how many people speak Oriya and Sindhi, you will get to compare Oriya vs Sindhi speaking population. How many people speak Oriya and Sindhi gives you the number of people speaking Oriya and Sindhi in terms of percentage and millions. Worldwide, the number of people speaking Oriya language is 33.00 million and number of people speaking Sindhi language is 29.00 million. Find the list of widely spoken languages on Most Spoken Languages. Percentage wise, speaking population of Oriya is 0.50 % and speaking population of Sindhi is 0.39 %. For more detailed difference check out Oriya vs Sindhi.

Oriya native speakers vs Sindhi native speakers

How many people speak Oriya and Sindhi languages tells about Oriya native speakers vs Sindhi native speakers. The native language is also known as first language. Total 33.00 million people speak Oriya as native language while 25.00 million people speak Sindhi as native language. You can also go to Oriya vs Sindhi Dialects and find the total number of dialects in Oriya and Sindhi language. In some regions, Oriya and Sindhi languages are used as second language. No estimate of people speaking Oriya as second language and no estimate of people speaking Sindhi as second language.

Native Names of Oriya and Sindhi

Native names are used in the Oriya and Sindhi Speaking Countries. Both Oriya and Sindhi languages have their own native names.Under how many people speak Oriya and Sindhi you will get to know the native names of Oriya and Sindhi languages. The native name of Oriya is ଓଡ଼ିଆ (ōṛiyā) and native name of Sindhi is Not Available. The alternative names of Oriya and Sindhi languages are as follows:

  • Oriya alternative names are: Odisha, Odri, Odrum, Oliya, Uriya, Utkali, Vadiya, Yudhia
  • Sindhi alternative names are: Not Available

The French name of Oriya is oriya whereas German name of Oriya is Oriya-Sprache. The German name of Sindhi is Sindhi-Sprache whereas French name of Sindhi is oriya.

Let Others Know
×