Home
×

Abkhaz
Abkhaz

Kazakh
KazakhADD
Compare
X
Abkhaz
X
Kazakh

How many people speak Abkhaz and Kazakh?

Add ⊕
1 How Many People Speak
1.1 How Many People Speak?
English speakin..
0.13 million
Rank: 92 (Overall)
11.00 million
Rank: 51 (Overall)
Abkhaz speaking population
ADD ⊕
1.2 Speaking Population
Croatian speaki..
Not Available
Rank: N/A (Overall)
0.17 %
Rank: 47 (Overall)
Xhosa speaking population
ADD ⊕
1.3 Native Speakers
Chinese speakin..
0.13 million
Rank: 89 (Overall)
11.00 million
Rank: 45 (Overall)
Abkhaz speaking population
ADD ⊕
1.3.1 Second Language Speakers
English speakin..
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Finnish speaking population
ADD ⊕
1.3.2 Native Name
аҧсуа бызшәа (aṗsua byzš˚a)
Қазақ тілі / Qazaq tili / قازاق ٴتىلى
1.3.3 Alternative Names
Abxazo, Abkhazian
Kaisak, Kazak, Kosach, Qazaq
1.3.4 French Name
abkhaze
kazakh
1.3.5 German Name
Abchasisch
Kasachisch
1.4 Pronunciation
Not Available
[qɑˈzɑq tɘˈlɘ]
1.5 Ethnicity
Abkhaz people
Kazahks

Abkhaz vs Kazakh Speaking Population

Under how many people speak Abkhaz and Kazakh, you will get to compare Abkhaz vs Kazakh speaking population. How many people speak Abkhaz and Kazakh gives you the number of people speaking Abkhaz and Kazakh in terms of percentage and millions. Worldwide, the number of people speaking Abkhaz language is 0.13 million and number of people speaking Kazakh language is 11.00 million. Find the list of widely spoken languages on Most Spoken Languages. Percentage wise, speaking population of Abkhaz is Not Available and speaking population of Kazakh is 0.17 %. For more detailed difference check out Abkhaz vs Kazakh.

Abkhaz native speakers vs Kazakh native speakers

How many people speak Abkhaz and Kazakh languages tells about Abkhaz native speakers vs Kazakh native speakers. The native language is also known as first language. Total 0.13 million people speak Abkhaz as native language while 11.00 million people speak Kazakh as native language. You can also go to Abkhaz vs Kazakh Dialects and find the total number of dialects in Abkhaz and Kazakh language. In some regions, Abkhaz and Kazakh languages are used as second language. No estimate of people speaking Abkhaz as second language and no estimate of people speaking Kazakh as second language.

Native Names of Abkhaz and Kazakh

Native names are used in the Abkhaz and Kazakh Speaking Countries. Both Abkhaz and Kazakh languages have their own native names.Under how many people speak Abkhaz and Kazakh you will get to know the native names of Abkhaz and Kazakh languages. The native name of Abkhaz is аҧсуа бызшәа (aṗsua byzš˚a) and native name of Kazakh is Қазақ тілі / Qazaq tili / قازاق ٴتىلى. The alternative names of Abkhaz and Kazakh languages are as follows:

  • Abkhaz alternative names are: Abxazo, Abkhazian
  • Kazakh alternative names are: Kaisak, Kazak, Kosach, Qazaq

The French name of Abkhaz is abkhaze whereas German name of Abkhaz is Abchasisch. The German name of Kazakh is Kasachisch whereas French name of Kazakh is abkhaze.

Let Others Know
×