Home
×

Esperanto
Esperanto

Telugu
TeluguADD
Compare
X
Esperanto
X
Telugu

How many people speak Esperanto and Telugu?

Add ⊕
1 How Many People Speak
1.1 How Many People Speak?
English speakin..
2.20 million
Rank: 80 (Overall)
80.00 million
Rank: 20 (Overall)
Abkhaz speaking population
ADD ⊕
1.2 Speaking Population
Croatian speaki..
Not Available
Rank: N/A (Overall)
1.15 %
Rank: 15 (Overall)
Xhosa speaking population
ADD ⊕
1.3 Native Speakers
Chinese speakin..
0.20 million
Rank: 85 (Overall)
75.00 million
Rank: 14 (Overall)
Abkhaz speaking population
ADD ⊕
1.3.1 Second Language Speakers
English speakin..
2.00 million
Rank: 34 (Overall)
5.00 million
Rank: 29 (Overall)
Finnish speaking population
ADD ⊕
1.3.2 Native Name
Esperanto
తెలుగు (telugu)
1.3.3 Alternative Names
Eo, La Lingvo Internacia
Andhra, Gentoo, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan
1.3.4 French Name
espéranto
télougou
1.3.5 German Name
Esperanto
Telugu-Sprache
1.4 Pronunciation
[espeˈranto]
Not Available
1.5 Ethnicity
Not Available
Telugu people

Esperanto vs Telugu Speaking Population

Under how many people speak Esperanto and Telugu, you will get to compare Esperanto vs Telugu speaking population. How many people speak Esperanto and Telugu gives you the number of people speaking Esperanto and Telugu in terms of percentage and millions. Worldwide, the number of people speaking Esperanto language is 2.20 million and number of people speaking Telugu language is 80.00 million. Find the list of widely spoken languages on Most Spoken Languages. Percentage wise, speaking population of Esperanto is Not Available and speaking population of Telugu is 1.15 %. For more detailed difference check out Esperanto vs Telugu.

Esperanto native speakers vs Telugu native speakers

How many people speak Esperanto and Telugu languages tells about Esperanto native speakers vs Telugu native speakers. The native language is also known as first language. Total 0.20 million people speak Esperanto as native language while 75.00 million people speak Telugu as native language. You can also go to Esperanto vs Telugu Dialects and find the total number of dialects in Esperanto and Telugu language. In some regions, Esperanto and Telugu languages are used as second language. There are 2.00 million speakers who use Esperanto as second language and 5.00 million speakers who use Telugu as second language.

Native Names of Esperanto and Telugu

Native names are used in the Esperanto and Telugu Speaking Countries. Both Esperanto and Telugu languages have their own native names.Under how many people speak Esperanto and Telugu you will get to know the native names of Esperanto and Telugu languages. The native name of Esperanto is Esperanto and native name of Telugu is తెలుగు (telugu). The alternative names of Esperanto and Telugu languages are as follows:

  • Esperanto alternative names are: Eo, La Lingvo Internacia
  • Telugu alternative names are: Andhra, Gentoo, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan

The French name of Esperanto is espéranto whereas German name of Esperanto is Esperanto. The German name of Telugu is Telugu-Sprache whereas French name of Telugu is espéranto.