Home
×

Punjabi
Punjabi

Thai
ThaiADD
Compare
X
Punjabi
X
Thai

Punjabi greetings vs Thai greetings

Add ⊕
1 Greetings
1.1 Hello
ਨਮਸਕਾਰ (namaskar)
สวัสดี (S̄wạs̄dī)
1.2 Thank You
ਸ਼ੁਕਰੀਆ (shukrīā)
ขอบคุณ (K̄hxbkhuṇ)
1.3 How Are You?
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? (tuhāḍā kī hāl he?)
คุณเป็นอย่างไร? (Khuṇ pĕn xỳāngrị?)
1.4 Good Night
ਸ਼ੁੱਭ ਰਾਤਰੀ (shubh rātri)
นอนหลับฝันดี (Nxn h̄lạb f̄ạn dī)
1.5 Good Evening
ਸਤ ਸੀ੍ ਅਕਾਲ (Sat sri akaal)
สวัสดี (S̄wạs̄dī)
1.6 Good Afternoon
ਨਮਸਕਾਰ (Namasakāra)
สวัสดีตอนบ่าย (S̄wạs̄dī txn b̀āy)
1.7 Good Morning
ਸਤ ਸੀ੍ ਅਕਾਲ (Sat sri akaal)
อรุณสวัสดิ์ (Xruṇ s̄wạs̄di̒)
1.8 Please
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (kirpā karkē)
โปรด (Pord)
1.9 Sorry
ਖਿਮਾ/ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਜੀ। (kimā)
ขอโทษ (K̄hxthos̄ʹ)
1.10 Bye
ਫਿਰ ਮਿਲਾੰਗੇ (Fair milaange)
ลาก่อน (Lā k̀xn)
1.11 I Love You
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। (mẽ tenū̃ piār kardā hā̃)
ผมรักคุณ (P̄hm rạk khuṇ)
1.12 Excuse Me
ਵੇਖੋ ਜੀ। (vēkhō jī)
ขอโทษ (K̄hxthos̄ʹ)

Greetings in Punjabi and Thai

Punjabi greetings vs Thai Greetings help you to learn some formal and informal phrases that are useful in Punjabi and Thai speaking countries.Learning few basic greetings in Punjabi and Thai helps to make good impression on people and also makes us feel confident. You can also learn Punjabi vs Thai alphabets.

Please in Punjabi and Thai

When you want to request someone for something then it is necessary to say please. But if you don't know how to say please in Punjabi and Thai then it disappointing. So, Punjabi Greetings vs Thai greetings helps us to learn please in Punjabi and Thai language.

  • Please in Punjabi : ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (kirpā karkē).
  • Please in Thai : โปรด (Pord).

In some situations, if you need to apologize then Punjabi greetings vs Thai greetings provides to say sorry in Punjabi and Thai language.

  • Sorry in Punjabi : ਖਿਮਾ/ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਜੀ। (kimā).
  • Sorry in Thai : ขอโทษ (K̄hxthos̄ʹ).

You can also learn useful phrases of Best Languages to Learn.

How are you in Punjabi and Thai

After you say hello to someone then you will want to ask how are you? And if you wish to know what's how are you in Punjabi and Thai then Punjabi greetings vs Thai greetings helps you.

  • How are you in Punjabi is ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? (tuhāḍā kī hāl he?).
  • How are you in Thai is คุณเป็นอย่างไร? (Khuṇ pĕn xỳāngrị?).

Even though greetings remain same in almost all the dialects of the language, their pronunciations and accents vary from each dialect to dialect. Know more about such dialects on Punjabi vs Thai Dialects.

Other Punjabi and Thai Greetings

Are you finding few more Punjabi greetings vs Thai greetings? So let's compare other Punjabi and Thai greetings.

  • Good Morning in Punjabi is ਸਤ ਸੀ੍ ਅਕਾਲ (Sat sri akaal).
  • Good Night in Punjabi is ਸ਼ੁੱਭ ਰਾਤਰੀ (shubh rātri).
  • Good Morning in Thai is อรุณสวัสดิ์ (Xruṇ s̄wạs̄di̒).
  • Good Night in Thai is นอนหลับฝันดี (Nxn h̄lạb f̄ạn dī).

Let Others Know
×