Home
×

Konkani
Konkani

Telugu
TeluguADD
Compare
X
Konkani
X
Telugu

How many people speak Konkani and Telugu?

Add ⊕
1 How Many People Speak
1.1 How Many People Speak?
English speakin..
7.40 million
Rank: 64 (Overall)
80.00 million
Rank: 20 (Overall)
Abkhaz speaking population
ADD ⊕
1.2 Speaking Population
Croatian speaki..
0.11 %
Rank: 53 (Overall)
1.15 %
Rank: 15 (Overall)
Xhosa speaking population
ADD ⊕
1.3 Native Speakers
Chinese speakin..
7.40 million
Rank: 56 (Overall)
75.00 million
Rank: 14 (Overall)
Abkhaz speaking population
ADD ⊕
1.3.1 Second Language Speakers
English speakin..
Not Available
Rank: N/A (Overall)
5.00 million
Rank: 29 (Overall)
Finnish speaking population
ADD ⊕
1.3.2 Native Name
Kōṅkaṇī
తెలుగు (telugu)
1.3.3 Alternative Names
Konkan standard, Bankoti, Kunabi, North Konkan, Central Konkan, Concorinum, Cugani, Konkanese
Andhra, Gentoo, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan
1.3.4 French Name
konkani
télougou
1.3.5 German Name
Konkani
Telugu-Sprache
1.4 Pronunciation
kõkɳi
Not Available
1.5 Ethnicity
Konkanis
Telugu people

Konkani vs Telugu Speaking Population

Under how many people speak Konkani and Telugu, you will get to compare Konkani vs Telugu speaking population. How many people speak Konkani and Telugu gives you the number of people speaking Konkani and Telugu in terms of percentage and millions. Worldwide, the number of people speaking Konkani language is 7.40 million and number of people speaking Telugu language is 80.00 million. Find the list of widely spoken languages on Most Spoken Languages. Percentage wise, speaking population of Konkani is 0.11 % and speaking population of Telugu is 1.15 %. For more detailed difference check out Konkani vs Telugu.

Konkani native speakers vs Telugu native speakers

How many people speak Konkani and Telugu languages tells about Konkani native speakers vs Telugu native speakers. The native language is also known as first language. Total 7.40 million people speak Konkani as native language while 75.00 million people speak Telugu as native language. You can also go to Konkani vs Telugu Dialects and find the total number of dialects in Konkani and Telugu language. In some regions, Konkani and Telugu languages are used as second language. No estimate of people speaking Konkani as second language and 5.00 million speakers who use Telugu as second language.

Native Names of Konkani and Telugu

Native names are used in the Konkani and Telugu Speaking Countries. Both Konkani and Telugu languages have their own native names.Under how many people speak Konkani and Telugu you will get to know the native names of Konkani and Telugu languages. The native name of Konkani is Kōṅkaṇī and native name of Telugu is తెలుగు (telugu). The alternative names of Konkani and Telugu languages are as follows:

  • Konkani alternative names are: Konkan standard, Bankoti, Kunabi, North Konkan, Central Konkan, Concorinum, Cugani, Konkanese
  • Telugu alternative names are: Andhra, Gentoo, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan

The French name of Konkani is konkani whereas German name of Konkani is Konkani. The German name of Telugu is Telugu-Sprache whereas French name of Telugu is konkani.