Home
×

Gujarati
Gujarati

Navajo
NavajoADD
Compare
X
Gujarati
X
Navajo

Gujarati greetings vs Navajo greetings

Add ⊕
1 Greetings
1.1 Hello
નમસ્તે (namaste)
Yá'át'ééh
1.2 Thank You
ધન્યવાદ (dhanvaad)
Ahéhee'
1.3 How Are You?
કેમ છો (kem cho?)
Ąąʼ haʼíí baa naniná?
1.4 Good Night
શુભ રાત્રે (shub rātrē)
Yá'át'ééh hiiłchi'į'
1.5 Good Evening
સાંજે સારી (sān̄jē sārī)
Yá'át'ééh ałní'íní
1.6 Good Afternoon
સારા બપોરે (sārā bapōrē)
Yá'át'ééh
1.7 Good Morning
સુ પ્રભાત (su prabhat)
Yá'át'ééh abíní
1.8 Please
કૃપા કરીને(Kr̥pā karīnē)
T'aa shoodi
1.9 Sorry
મન્ને મફ કરો (manne maaf karo)
Not available
1.10 Bye
બાય (Bāya)
Hágoónee’
1.11 I Love You
હું તને પ્રેમ કરુ છું (hūṃ tane prem karū chūṃ)
Ayóó ánííníshí
1.12 Excuse Me
માફ કરશો (Māpha karaśō)
Shoohá

Greetings in Gujarati and Navajo

Gujarati greetings vs Navajo Greetings help you to learn some formal and informal phrases that are useful in Gujarati and Navajo speaking countries.Learning few basic greetings in Gujarati and Navajo helps to make good impression on people and also makes us feel confident. You can also learn Gujarati vs Navajo alphabets.

Please in Gujarati and Navajo

When you want to request someone for something then it is necessary to say please. But if you don't know how to say please in Gujarati and Navajo then it disappointing. So, Gujarati Greetings vs Navajo greetings helps us to learn please in Gujarati and Navajo language.

  • Please in Gujarati : કૃપા કરીને(Kr̥pā karīnē).
  • Please in Navajo : T'aa shoodi.

In some situations, if you need to apologize then Gujarati greetings vs Navajo greetings provides to say sorry in Gujarati and Navajo language.

  • Sorry in Gujarati : મન્ને મફ કરો (manne maaf karo).
  • Sorry in Navajo : Not available.

You can also learn useful phrases of Best Languages to Learn.

How are you in Gujarati and Navajo

After you say hello to someone then you will want to ask how are you? And if you wish to know what's how are you in Gujarati and Navajo then Gujarati greetings vs Navajo greetings helps you.

  • How are you in Gujarati is કેમ છો (kem cho?).
  • How are you in Navajo is Ąąʼ haʼíí baa naniná?.

Even though greetings remain same in almost all the dialects of the language, their pronunciations and accents vary from each dialect to dialect. Know more about such dialects on Gujarati vs Navajo Dialects.

Other Gujarati and Navajo Greetings

Are you finding few more Gujarati greetings vs Navajo greetings? So let's compare other Gujarati and Navajo greetings.

  • Good Morning in Gujarati is સુ પ્રભાત (su prabhat).
  • Good Night in Gujarati is શુભ રાત્રે (shub rātrē).
  • Good Morning in Navajo is Yá'át'ééh abíní.
  • Good Night in Navajo is Yá'át'ééh hiiłchi'į'.